Obchodní podmínky systému Alfréd pro uživatele

Tyto obchodní podmínky systému Alfred (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Uživatelem a společností Alfréd Jobs Services s.r.o., založenou podle práva České republiky se sídlem na adrese Thámova 181/20, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 17872511, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 378131 (dále jen „Alfréd Jobs“). Užíváním jakékoli služby poskytované společností Alfréd Jobs Uživatel prohlašuje, že si tyto Podmínky v celém rozsahu přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Systém Alfred nelze používat bez přijetí těchto Podmínek.

1. Vymezení pojmů

1.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, slova s počátečním velkým písmenem mají níže uvedený význam:

 • 1.1.1. „Alfred“ je systém, který nabízí Uživatelům jednoduché a moderní řešení, jehož prostřednictvím mohou prohlížet a sledovat nabídky zaměstnání, spravovat svůj životopis a ucházet se o volná pracovní místa nabízená v aplikaci Alfred a/nebo na internetových stránkách www.alfred.cz nebo www.alfred.sk a který umožňuje Společnostem nabízet zaměstnání, přijímat žádosti od Uživatelů, zpracovávat je a komunikovat s Uchazeči;
 • 1.1.2. „Databází“ se rozumí soubor jakéhokoli obsahu, který je systematicky nebo metodicky uspořádaný a jednotlivě dostupný pomocí elektronických či jiných prostředků, bez ohledu na způsob jeho vyjádření, který vytvořila společnost Alfréd Jobs ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), zejména Databáze nabídek zaměstnání a Profilů v systému Alfred;
 • 1.1.3. „Profilem“ se rozumí profil Uživatele v systému Alfred nebo informační stránka Společnosti v systému Alfred, které zahrnují veškeré informace o Uživateli nebo Společnosti na základě informací, které o sobě Uživatel či Společnost poskytli na Účtu na sociálních sítích nebo které Uživatel či Společnost zaregistrovali;
 • 1.1.4. „Společností“ se rozumí korporace nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, kteří nabízí zaměstnání a přijímají žádosti. Pojem Společnost v těchto Podmínkách zahrnuje i značky; není-li výslovně stanoveno jinak, značkami se tomto kontextu rozumí osoby, které tvoří podnikatelské seskupení, bez ohledu na to, zda podnikají pod svým vlastním identifikačním číslem, nebo zda jsou podnikatelským subjektem, který je právnickou osobou;
 • 1.1.5. „Uchazečem“ se rozumí Uživatel, který se uchází o zaměstnání prostřednictvím systému Alfred;
 • 1.1.6. „Uživatelem“ se rozumí jakákoli fyzická osoba užívající systém Alfred, bez ohledu na to, zda uvedla své osobní údaje, či nikoli; a
 • 1.1.7. „Účtem na sociálních sítích“ se rozumí jakýkoli účet Uživatele nebo Společnosti na sociálních sítích, který Uživatel nebo Společnost využili pro poskytnutí údajů do jejich Profilu (např. Facebook, Google nebo jiné).

2. Podmínky poskytování služeb uživatelům

2.1. Užívání systému Alfred ze strany Uživatelů sestává z prohlížení nabídek práce inzerovaných Společnostmi, sledování pracovních nabídek určité kategorie, typu (například práce na plný či zkrácený úvazek) a místa výkonu práce podle volby Uživatele, uchovávání údajů Uživatele o profesní dráze, kvalifikaci a jiných schopnostech v Profilu Uživatele, ucházení se o zaměstnání, komunikace se Společnostmi a jiných interakcí se systémem Alfred.

2.2. Uživatelé mohou užívat systém Alfred pouze k běžným a zákonem dovoleným činnostem a pouze pro svou osobní potřebu. Uživatel má přístup pouze k údajům o své osobě a k nabídkám zaměstnání inzerovaných Společnostmi. Je zakázáno Uživateli pokoušet se získat přístup k informacím určeným jiným osobám a užívat je.

3. Přístup pro uživatele

3.1. Uživatel má k dispozici dva druhy přístupu:

3.1.1. Přihlášení prostřednictvím Účtu na sociálních sítích

Použije se přihlášení Uživatele k Účtu na sociálních sítích. Přihlášením Uživatel přijímá Podmínky a tím dává systému Alfred a společnosti Alfréd Jobs přístup k údajům, které zveřejnil na svém Účtu na sociálních sítích, zejména: jméno, podoba, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, text „o mně“, kvalifikace a pracovní zkušenosti. Tyto údaje jsou využity pouze v okamžiku, kdy se Uživatel poprvé přihlásí, aby mu usnadnily vyplňování potřebných údajů v jeho Profilu. Pokud Uživatel aktualizuje své údaje na Účtu na sociálních sítích, údaje v systému Alfred nebudou automaticky aktualizovány. Pokud nejsou výše uvedené údaje uvedeny na Účtu Uživatele na sociálních sítích, bude Uživatel požádán, aby je vyplnil při podávání žádosti o zaměstnání, dokud nebude doplněno alespoň 70 % údajů, které mají být uvedeny Profilu.

3.1.2. Přihlášení pomocí telefonního čísla

K vytvoření Profilu je použito telefonní číslo Uživatele a ověřovací kód zaslaný pomocí SMS. Přihlášením Uživatel přijímá tyto Podmínky. Uživatel musí vyplnit osobní údaje do Profilu sám a bude požádán, aby vyplnil dodatečné údaje při podávání žádosti o zaměstnání, dokud nebude doplněno alespoň 70 % údajů, které mají být uvedeny v Profilu.

3.1.3. Přístup bez přihlášení

Bez přihlášení je možno pouze prohlížet nabídky zaměstnání v systému Alfred a sledovat určité kategorie zaměstnání, typy pracovního poměru (např. práce na plný či zkrácený úvazek) a místa výkonu práce dle nastavení Uživatele. Užíváním systému Alfred přijímáte tyto Podmínky. Upozorňujeme, že uživatelské nastavení pro tento druh sledování nabídek je ukládáno v zařízení Uživatele, a nemůže se proto přenést na jiné zařízení, pokud Uživatel přejde na jiný přístroj.

4. Postup pro podání žádosti

4.1. Pokud má Uchazeč zájem o zaměstnání, může Společnosti poslat žádost o zaměstnání s údaji obsaženými ve svém Profilu spolu s případnými dodatečnými informacemi, které si Společnost vyžádala a které si Uživatel přeje poskytnout. Společnost může mimo jiné prostřednictvím systému Alfred kontaktovat Uchazeče a požádat ho o další informace v průběhu zpracování jeho žádosti o zaměstnání, nebo pozvat Uchazeče na pohovor.

4.2. Uživatel může svou žádost o zaměstnání kdykoli vzít zpět tím, že zvolí příslušnou možnost v části systému Alfred pro správu žádostí.

4.3. Žádosti o zaměstnání jsou v systému Alfred dostupné pro Společnost, která je obdržela, po dobu 1 roku od doby, kdy Uchazeč žádost odeslal, pokud Uchazeč dříve nezruší svůj Profil nebo nezruší svou žádost o zaměstnání u dané Společnosti.

4.4. Společnost a Uchazeč spolu mohou komunikovat prostřednictvím funkce zpracování žádostí v systému Alfred. Pomocí této funkce je možno posílat zprávy a Společnost může Uchazeči nabídnout přijímací pohovor a/nebo jeho žádosti odmítnout. Společnost a Uchazeč nesou odpovědnost za veškerou komunikaci mezi nimi, bez ohledu na způsob komunikace a bez ohledu na to, zda komunikují prostřednictvím systému Alfred, či nikoli.

5. Osobní údaje

5.1. Jako přihlašovací údaje Uživatele slouží buď jeho přihlašovací údaje k Účtu na sociálních sítích, nebo jeho telefonní číslo spolu s ověřovacím kódem, který bude Uživateli zaslán ze systému Alfred pomocí SMS při prvním přihlášení. Přihlašovací údaje se v systému Alfred neukládají, telefonní číslo však může být uloženo.

5.2. Uživatel sám odpovídá za uložení svých přihlašovacích údajů a zachování jejich důvěrnosti. Pokud se Uživatel dozví o nevhodném užití jeho přihlašovacích údajů nebo o tom, že neoprávněná osoba získala jeho přihlašovací údaje, je na Uživateli, aby přijal vhodná opatření, například aby okamžitě uzavřel svůj Profil a zablokoval svůj přístup do systému Alfred, nebo aby kontaktoval společnost Alfréd Jobs pomocí kontaktů uvedených na jejích internetových stránkách.

5.3. Veškeré údaje o Uživateli jsou uloženy v elektronické podobě v Databázi a získány z údajů, které Uživatel uvedl na svém Účtu na sociálních sítích (pokud se Uživatel přihlásil pomocí Účtu na sociálních sítích) nebo které zapsal přímo do systému Alfred.

5.4. Společnost Alfréd Jobs vystupuje ve vztahu k osobním údajům, které Uživatel uvede ve svém Profilu, jako správce osobních údajů. Práva a povinnosti společnosti Alfréd Jobs co se týče zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Tam naleznete další informace o zpracování osobních údajů Uživatele a o tom, jak společnost Alfréd Jobs nakládá s osobními údaji.

5.5. Pokud se Uživatel rozhodne ucházet o zaměstnání ve Společnosti, stane se Společnost samostatným správcem osobních údajů Uchazeče uvedených v žádosti a v Profilu Uchazeče. Společnost Alfréd Jobs neodpovídá za to, jak bude Společnost zpracovávat osobní údaje Uchazeče.

5.6. Společnosti nemají právo kopírovat informace o Uchazečích ze systému Alfred do jiných systémů ani je používat k jiným účelům než pro potřebu přijímacího řízení na pracovní místo, o něž se Uchazeč přihlásil. Společnost bude s informacemi o Uchazeči nakládat s nejvyšší mírou zabezpečení a důvěrnosti a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

6. Práva a omezení

6.1. Společnost Alfréd Jobs je pořizovatelem Databáze a zachovává si veškerá práva pořizovatele databáze v souladu s ustanovením § 89 a násl. Autorského zákona.

6.2. Uživatel je povinen poskytovat společnosti Alfréd Jobs pouze pravdivé, správné a úplné osobní údaje a zaregistrovat se výhradně pod vlastním jménem.

6.3. Uživatel se zavazuje komunikovat se Společnostmi a společností Alfréd Jobs a obecně užívat systém Alfred eticky a v souladu s dobrými mravy. Systém Alfred nesmí být používán k šíření nenávisti a nezákonného nebo nevhodného obsahu. V pochybnostech může společnost Alfréd Jobs dle svého vlastního uvážení určit, zda je příslušný obsah nenávistný, nezákonný či nevhodný, a přijmout vhodná opatření.

6.4. Uživatel není oprávněn:

 • 6.4.1. vyjímat či používat jakékoli části Databáze či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze (takzvaně „Screen Scraping“);
 • 6.4.2. jakkoli rozmnožovat software, na němž je systém Alfred založen, či pořídit jeho záložní kopii;
 • 6.4.3. šířit tento software;
 • 6.4.4. software vystavovat či sdělovat veřejnosti;
 • 6.4.5. software překládat, přizpůsobovat, upravovat či jakkoli jinak měnit;
 • 6.4.6. provádět zpětné inženýrství softwaru, dekompilovat ho, demontovat či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód softwaru;
 • 6.4.7. pokoušet se narušit bezpečnostní opatření softwaru nebo podnikat jiný druh útoku na software;
 • 6.4.8. pokoušet se získat přístup k jakékoli části systému Alfred, k níž mu společnost Alfréd Jobs neudělila výslovný přístup;
 • 6.4.9. přetěžovat systém Alfred automatizovaným užíváním;
 • 6.4.10. užívat systém Alfred jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jeho účelem; nebo
 • 6.4.11. porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Alfréd Jobs podle článku 8 těchto Podmínek.

6.5. Uživatel je povinen upozornit společnost Alfréd Jobs na jakékoli bezpečnostní nedostatky, o nichž se při používání systému Alfred dozví.

6.6. Aby se předešlo narušení Profilu Uživatele v systému Alfred, je Uživatel dále povinen:

 • 6.6.1. chránit veškerá používaná zařízení proti zneužití;
 • 6.6.2. nastavit bezpečné přihlašovací údaje;
 • 6.6.3. zabránit sdílení přihlašovacích údajů s třetími osobami;
 • 6.6.4. chránit tyto přihlašovací údaje; a
 • 6.6.5. zabránit zneužití těchto přihlašovacích údajů.

6.7. V případě závady v systému Alfred může Uživatel kontaktovat společnost Alfréd Jobs prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích internetových stránkách. Společnost Alfréd Jobs nebo její pověřený zaměstnanec vyřídí stížnost bez zbytečného odkladu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnosti Alfréd Jobs může trvat přiměřeně dlouhou dobu, v závislosti na druhu služby, než závadu odborně zhodnotí.

6.8. Uživatel žádá a zmocňuje společnost Alfréd Jobs, aby jeho jménem vyhledávala, vyjímala a používala veškeré informace související s nabídkami práce, které mohou zajímat Uživatele, z jiných databází, včetně jakýchkoliv on-line databází, a umisťovala je do systému Alfred.

7. Omezení odpovědnosti

7.1. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za přijímací proces, ani za výsledky, kterých bude dosaženo užíváním systému Alfred, neboť je přijímací proces výhradně odpovědností Společnosti a veškeré otázky týkající se přijímacího procesu budou adresovány Společnosti. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za hotové výdaje nebo jiné ztráty, které Uživateli případně vzniknou, pokud se Společnost rozhodne ukončit zaměstnání, upustí od pracovního pohovoru nebo zruší nabídku zaměstnání.

7.2. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za porušení práv pořizovatele jiných databázi, které použila na základě instrukce Uživatele dle odst. 6.8.

7.3. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za bezchybnost a včasnost oznámení ze systému Alfred a to, že Uživatel všechna oznámení obdrží; společnost Alfréd Jobs se však vynasnaží dosáhnout úspěšného a včasného doručení veškerých oznámení.

7.4. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za obsah nabídek zaměstnání nabízených Společnostmi a za to, zda jsou v souladu se zákonem. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za chyby, nesprávné časové a/nebo jiné údaje uvedené Společnostmi při vytváření nabídek zaměstnání.

7.5. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za obsah pracovních smluv a za to, aby nábor zaměstnance proběhl v souladu se zákonem, např. v souladu s pracovněprávními předpisy, předpisy o rovném zacházení a předpisy o zaměstnávání dětí a mladistvých.

7.6. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za žádné nepříjemnosti nebo škody, k nimž případně dojde v důsledku poruch či chyb v systému Alfred, jako je například mechanické selhání, technické selhání, selhání softwaru, aktualizace systému, porucha operačního systému, sítí či telekomunikačních systémů nebo z důvodu přerušení funkce systému Alfred v důsledku výpadků elektrické energie nebo přerušení či rušení telekomunikačních služeb.

7.7. Uživatel poskytuje své údaje společnosti Alfréd Jobs a Společnostem a podává žádosti o zaměstnání na svou vlastní odpovědnost. Společnost Alfréd Jobs neodpovídá za škody, k nimž případně dojde v důsledku toho, že třetí osoba získá informace o Uživateli ze systému Alfred prostřednictvím nezákonného přístupu, zejména hackerstvím. Společnost Alfréd Jobs dále nenese odpovědnost za způsob, jakým Společnost naloží s žádostí či údaji, které jí Uchazeč poskytne v průběhu přijímacího procesu.

7.8. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za události vyšší moci, které mohou způsobit nedostupnost služeb systému Alfred, jako například rozhodnutí vlády, přírodní pohromy, stávky (včetně plánovaných stávek) či výluky, vzpoury, nepokoje, sabotáž, terorismus a války nebo jiné obdobné události, kterým společnost Alfréd Jobs nemůže běžným způsobem zabránit a nad kterými nemá kontrolu.

7.9. V době selhání či odstávky systému Alfred může být systém pro Uživatele dočasně nedostupný, aniž by tím Uživateli vznikl nárok na jakoukoli náhradu.

7.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s omezením odpovědnosti uvedeným v tomto článku.

7.11. Vznikne-li společnosti alfréd jobs jakákoli odpovědnost za újmu způsobenou uživateli, smluvní strany se dohodly a uživatel výslovně přijímá, že společnost alfréd jobs nahradí újmu pouze do celkové výše 5 eur. Toto omezení se nevztahuje na smrt, újmu na zdraví čI úmyslně způsobené škody.

8. Práva duševního vlastnictví

8.1. Veškerý obsah systému Alfred a internetových stránek společnosti Alfréd Jobs, jako je jejich design, texty, grafika, obrázky, fotografie, informace, ochranné známky společnosti Alfréd Jobs (zejména známky „Alfréd Jobs“ a „Alfred“), ikony, počítačové programy, zdrojové kódy, Databáze a další předměty duševního vlastnictví, je ve výhradním vlastnictví společnosti Alfréd Jobs a/nebo jejích partnerů a propojených osob a je chráněn autorským právem a právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Neoprávněné užívání, včetně pořizování kopií, rozmnoženin a/nebo distribuce tohoto obsahu nebo jeho části, může být v rozporu se zákonem a je bez svolení společnosti Alfréd Jobs zakázáno. Přijetím těchto Podmínek a užitím systému Alfred společnost Alfréd Jobs neposkytuje Uživateli ani Společnosti licenci k jakémukoli užívání duševního vlastnictví, kromě licence v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohly tyto subjekty prostřednictvím systému Alfred nabízet pracovní místa, resp. ucházet se o ně, a spravovat žádosti a nabídky práce Uživatele a Společnosti.

9. Porušení podmínek

9.1. Pokud Uživatel podstatným způsobem poruší tyto Podmínky a/nebo jakýmkoli způsobem zneužije systém Alfred, vyhrazuje si společnost Alfréd Jobs právo okamžitě a bez předchozího oznámení zablokovat přístup Uživatele k systému Alfred a dočasně či trvale uzamknout Profil Uživatele a/nebo smazat Profil Uživatele. Totéž platí v případě, že bude Uživatel jednat v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

9.2. Podstatným porušením těchto Podmínek se rozumí zejména případy, pokud Uživatel:

 • 9.2.1. odešle či bude jinak sdílet informace, které představují porušení zákona, Podmínek, nebo by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst společnosti Alfréd Jobs;
 • 9.2.2. poruší své povinnosti stanovené v článku 6 těchto Podmínek;
 • 9.2.3. vytvoří Profil v systému Alfred na základě neoprávněné registrace, zejména registrace neexistující či smyšlené osoby nebo registrace s použitím informací třetí osoby bez jejího svolení nebo
 • 9.2.4. šíří pomocí systému Alfred nenávistný, nezákonný nebo nevhodný obsah.

9.3. Společnost Alfréd Jobs je oprávněna bez varování odstranit ze systému Alfred veškerá nenávistná prohlášení a protiprávní nebo nevhodný obsah.

9.4. Společnost Alfréd Jobs si vyhrazuje právo uvědomit příslušné úřady, pokud pojme podezření, že Uživatel jedná protiprávně.

10. Změny podmínek

10.1. Společnost Alfréd Jobs je oprávněna měnit tyto Podmínky, zejména s ohledem na změny právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů nebo pracovního práva, technologický pokrok, rozsahu služeb systému Alfred nebo změny cen jejích dodavatelů, zejména co se týče rozsahu požadovaných údajů v Profilu, ceny služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami a platebních podmínek, poskytování licencí a/nebo práv duševního vlastnictví, přijímacího procesu nebo rozsahu služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami. Společnost Alfréd Jobs oznámí Uživateli změnu Podmínek na jeho e-mailovou adresu, oznámením v systému Alfred nebo upozorněním zaslaným na telefonní číslo Uživatele a zpřístupněním nových Podmínek na internetových stránkách společnosti Alfréd Jobs. Pokud Uživatel změnu Podmínek neodmítne do 15 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení e-mailem, prostřednictvím systému Alfred nebo na telefonní číslo Uživatele, podle toho, které oznámení obdržel dříve, Uživatel přijímá nové Podmínky. Pokud v uvedené lhůtě Uživatel nové Podmínky odmítne, zakládá odmítnutí výpověď služeb systému Alfred v 15denní výpovědní době, během které platí poslední Podmínky odsouhlasené oběma smluvními stranami.

11. Ukončení služeb

11.1. Uživatel má právo ukončit poskytování služeb systému Alfred, pokud si nepřeje služby systému Alfred dále využívat. V takovém případě Uživatel vyrozumí společnost Alfréd Jobs tím, že v nastavení uzavře svůj Profil. Na základě vyrozumění Uživatele, že si nadále nepřeje využívat systém Alfred, budou všechny jeho žádosti zaslané prostřednictvím systému Alfred ihned vzaty zpět a veškeré údaje o Uživateli přestanou být v systému Alfred viditelné.

11.2. Společnost Alfréd Jobs má dle svého uvážení právo ukončit poskytování služeb s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů počínající dnem, kdy byla výpověď doručena Uživateli.

11.3. Ukončení služeb systému Alfred má za následek uzavření a výmaz Profilu Uživatele. Další informace naleznete v Zásadách ochrany soukromí.

11.4. Ustanovení, jejichž účinek má trvat i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy. Zejména ustanovení článků 1, 4.4, 5, 6.1., 6.3., 6.4., 7, 11.4., 13, 14, 15 a 16 zůstávají účinná i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy.

12. Právní převod vlastnictví systému Alfred

12.1. Společnost Alfréd Jobs může převést vlastnictví systému Alfred nebo jeho části spolu s údaji, které systém Alfred obsahuje, i bez souhlasu Uživatele. Totéž platí pro jakýkoli právní převod vlastnictví společnosti Alfréd Jobs. Převod vlastnictví ani žádný jiný právní převod systému Alfred nebo jeho části nemá vliv na platnost a účinnost Podmínek a smlouvy s Uživatelem. Pokud dojde k právnímu převodu vlastnictví systému Alfred, má se za to, že veškeré odkazy na společnost Alfréd Jobs v těchto podmínkách odkazují na nového vlastníka systému Alfred.

13. Alternativní řešení sporů

13.1. Pokud mezi společností Alfréd Jobs a Uživatelem dojde ke spotřebitelskému sporu v souvislosti s kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb, který nebude možno vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní vyrovnání takového sporu ke zvolenému orgánu pro mimosoudní řešení sporů, nebo vyřešit spor online prostřednictvím specializované Platformy pro řešení sporů on-line.

13.2. V případě, že má Uživatel bydliště na území České republiky, oprávněným orgánem pro mimosoudní řešení sporů dle odst. 13.1. je Česká obchodní inspekce. Více informaci o alternativním řešení sporu naleznete zde.

13.3. V případě, že má Uživatel bydliště na území Slovenska, oprávněným orgánem pro mimosoudní řešení sporů dle odst. 13.1. je Slovenská obchodní inspekce. Více informaci o alternativním řešení sporu naleznete zde.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z užívání systému Alfred či v souvislosti s ním nebo těmito Podmínkami se řídí českým právem.

14.2. Veškeré spory vzniklé v důsledku těchto Podmínek a/nebo užívání systému Alfred či v souvislosti s nimi, s výjimkou sporů podle článku 13, budou pravomocně rozhodnuty soudy České republiky, a to obecným soudem příslušným podle adresy sídla společnosti Alfréd Jobs.

15. Jazyk

15.1. Tyto Podmínky byly vyhotoveny v českém, anglickém a slovenském jazyce. Veškeré povinnosti společnosti Alfréd Jobs vůči Uživateli v souvislosti s těmito Podmínkami budou plněny v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, dle výhradního uvážení společnosti Alfréd Jobs. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodné české znění.

16. Oznamování

16.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém, anglickém či slovenském jazyce, zejména elektronicky, prostřednictvím systému Alfred, e-mailu nebo kontaktních údajů dostupných v sekci kontaktů na internetových stránkách společnosti Alfréd Jobs.

16.2. Vyžaduje-li jakékoliv ujednání těchto Podmínek nebo ustanovení zákona od jednání písemnou formu, je tato forma dodržena, pokud společnost Alfréd Jobs jednání učiní na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo Uživatele s prostým elektronickým podpisem nebo prostřednictvím systému Alfred.

17. Doba platnosti

17.1. Tyto Podmínky vydala společnost Alfréd Jobs a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.