Obchodní podmínky systému alfred pro společnosti

Tyto obchodní podmínky systému Alfred (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Společností a společností Alfréd Jobs Services s.r.o., založenou podle práva České republiky se sídlem na adrese Thámova 181/20, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 17872511, zapsanou v Obchodním rejstříku pod sp. zn. C 378131 u Městského soudu v Praze (dále jen „Alfréd Jobs“). Užíváním jakékoli služby poskytované společností Alfréd Jobs Společnost prohlašuje, že si tyto Podmínky v celém rozsahu přečetla, porozuměla jim a souhlasí s nimi. Systém Alfred nelze používat bez přijetí těchto Podmínek. Osoba, která jménem Společnosti přijme tyto Podmínky, prohlašuje, že je oprávněna tyto Podmínky jménem Společnosti přijmout a že se Společnost bude těmito Podmínkami v celém rozsahu řídit.

1. Vymezení pojmů

1.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, slova s počátečním velkým písmenem mají níže uvedený význam:

 • 1.1.1. „Alfred“ je systém, který nabízí Uživatelům jednoduché a moderní řešení, jehož prostřednictvím mohou prohlížet a sledovat nabídky zaměstnání, spravovat svůj životopis a ucházet se o volná pracovní místa nabízená v aplikaci Alfred a/nebo na internetových stránkách www.alfred.cz nebo www.alfred.sk a který umožňuje Společnostem nabízet zaměstnání, přijímat žádosti od Uživatelů, zpracovávat je a komunikovat s Uchazeči;
 • 1.1.2. „Databází“ se rozumí soubor jakéhokoli obsahu, který je systematicky nebo metodicky uspořádaný a jednotlivě dostupný pomocí elektronických či jiných prostředků, bez ohledu na způsob jeho vyjádření, který vytvořila společnost Alfréd Jobs ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), zejména Databáze nabídek zaměstnání a Profilů v systému Alfred;
 • 1.1.3. „Profilem“ se rozumí profil Uživatele v systému Alfred nebo informační stránka Společnosti v systému Alfred, které zahrnují veškeré informace o Uživateli nebo Společnosti na základě informací, které o sobě Uživatel či Společnost poskytli na Účtu na sociálních sítích nebo které Uživatel či Společnost zaregistrovali;
 • 1.1.4. „Společností“ se rozumí korporace nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, kteří nabízí zaměstnání a přijímají žádosti. Pojem Společnost v těchto Podmínkách zahrnuje i značky; není-li výslovně stanoveno jinak, značkami se tomto kontextu rozumí osoby, které tvoří podnikatelské seskupení, bez ohledu na to, zda podnikají pod svým vlastním identifikačním číslem, nebo zda jsou podnikatelským subjektem, který je právnickou osobou;
 • 1.1.5. „Uchazečem“ se rozumí Uživatel, který se uchází o zaměstnání prostřednictvím systému Alfred;
 • 1.1.6. „Uživatelem“ se rozumí jakákoli fyzická osoba užívající systém Alfred, bez ohledu na to, zda uvedla své osobní údaje, či nikoli; a
 • 1.1.7. „Účtem na sociálních sítích“ se rozumí jakýkoli účet Uživatele nebo Společnosti na sociálních sítích, který Uživatel nebo Společnost využili pro poskytnutí údajů do jejich Profilu (např. Facebook, Google nebo jiné).

2. Podmínky poskytování služeb společnostem

2.1. Společnosti užívají systém Alfred k tomu, aby vytvářely nabídky zaměstnání, spravovaly informace o Společnosti, řídily systém přístupu k nabídkám zaměstnání a systém zpracování žádostí o zaměstnání a komunikovaly s Uchazečem nebo k jakýmkoli jiným interakcím se systémem Alfred.

2.2. Společnosti mohou užívat systém Alfred pouze k běžným a zákonem dovoleným činnostem a pouze pro potřeby náboru zaměstnanců. Společnost má přístup pouze k informacím o ní samé a k žádostem, které jsou jí adresovány. Společnost nemá právo pokoušet se získat přístup k informacím určeným jiným osobám a užívat je.

2.3. Společnost nese odpovědnost za zákonnost a správnost veškerého obsahu, který Společnost uloží do systému Alfred. Společnost nese odpovědnost za veškeré chyby, nesprávné časové a/nebo jiné údaje, které poskytne při vytváření nabídky zaměstnání.

3. Přístup společnosti

3.1. Společnost má k dispozici dva druhy přístupu:

3.1.1. Správcovský přístup,

který umožňuje přístup ke všem možnostem služeb pro Společnost v systému Alfred. Jedná se o tyto možnosti:

 • tvorba a správa nabídek zaměstnání;
 • přístup k systému zpracování žádostí;
 • část pro komunikaci s Uchazeči;
 • tvorba a správa Značek podle článku 4 těchto Podmínek;
 • tvorba a správa Profilu Společnosti;
 • další nastavení.
3.1.2. Běžný uživatel

má přístup k těmto možnostem:

 • tvorba a správa nabídek zaměstnání;
 • přístup k systému zpracování žádostí;
 • část pro komunikaci s Uchazeči;
 • tvorba a správa Značek podle článku 4 těchto Podmínek.

4. Značky

4.1. Společnost může vytvořit neomezené množství značek ve smyslu tohoto článku. Značky jsou osoby, které vykonávají obchodní činnost a jsou propojené se Společností jakožto „mateřskou společností“, jako jsou dceřiné společnosti, spřízněné společnosti nebo podniky v rámci Společnosti. U každé značky musí být uvedeny určité informace, jako je obchodní firma, adresa, poštovní směrovací číslo a město, telefonní číslo, internetové stránky apod. Je třeba nahrát obrázek obchodního označení značky v dobrém rozlišení. Společnost, která zaregistruje značky, nese odpovědnost za oprávněné užívání a pravdivost informací poskytnutých o dotčených osobách a o obchodních označeních značky.

5. Postup pro podání žádosti

5.1. Když Uživatel podá žádost o zaměstnání nabízené Společností prostřednictvím svého Profilu, může Společnost získat přístup k různým informacím o Uchazeči, jako je jeho jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, text „o mně“, kvalifikace, pracovní zkušenosti, odkazy, jazykové znalosti, přiložené dokumenty a jiné schopnosti, které Uchazeč uvedl, jakož i dokumenty, které ke svému Profilu připojil. Společnost si také může během přijímacího procesu vyžádat další informace.

5.2. Žádosti o zaměstnání jsou v systému Alfred dostupné pro Společnost, která je obdržela, po dobu 1 roku od doby, kdy jí Uchazeč žádost odeslal, pokud Uchazeč dříve nezruší svůj Profil v systému Alfred nebo nezruší svou žádost o zaměstnání u dané Společnosti. Zrušení Profilu Uchazečem má stejný účinek, jako zrušení žádosti, a má za následek odstranění informací o Uživateli ze systému Alfred.

5.3. Společnost a Uchazeč spolu mohou komunikovat prostřednictvím funkce zpracování žádostí v systému Alfred. Pomocí této funkce je možno posílat zprávy a Společnost může Uchazeči nabídnout přijímací pohovor a/nebo jeho žádosti odmítnout. Společnost nese odpovědnost za veškerou komunikaci mezi Společností a Uchazečem, bez ohledu na způsob komunikace a bez ohledu na to, zda komunikují prostřednictvím systému Alfred, či nikoli.

5.4. Společnost je výlučně odpovědná za obsah svých pracovních smluv a za to, že nábor zaměstnanců probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s platnými pracovněprávními předpisy, předpisy o rovném zacházení a předpisy o zaměstnávání dětí a mladistvých.

6. Sazba

6.1. Společnost uhradí společnosti Alfréd Jobs za služby poskytnuté společností Alfréd Jobs cenu ve výši stanovené v ceníku služeb.

6.2. Všechny ceny uvedené v jakékoliv nabídce nebo ceníku společnosti Alfréd Jobs jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), není-li u konkrétní částky výslovně uvedeno jinak.

6.3. Společnost Alfréd Jobs může cenu kdykoli dle svého uvážení změnit za předpokladu, že na to Společnost předem upozorní. Změna ceny se oznamuje v termínech a způsobem jako změna Podmínek.

6.4. Když uplyne termín určité nabídky zaměstnání, protože zvolená doba trvání nabídky skončila, společnost Alfréd Jobs vyúčtuje Společnosti cenu za poskytnuté služby v souladu s ceníkem služeb společně s DPH podle příslušných právních předpisů. Společnost Alfréd Jobs vyúčtuje cenu způsobem, který si Společnost zvolila ve svém Profilu.

7. Osobní údaje

7.1. Společnost Alfréd Jobs jedná jako zpracovatel údajů Společnosti pouze v souvislosti s informacemi poskytnutými v Profilu Společnosti o jejím zaměstnanci, jehož osobní údaje byly uloženy do systému Alfred.

7.2. Pokud se Uživatel rozhodne ucházet o zaměstnání ve Společnosti, stane se Společnost samostatným správcem osobních údajů Uživatele uvedených v žádosti a v Profilu. Společnost Alfréd Jobs neodpovídá za to, jak bude Společnost zpracovávat osobní údaje Uchazeče, ani za plnění povinností správce osobních údajů, které má Společnost vůči Uchazeči.

7.3. Práva a povinnosti společnosti Alfréd Jobs a Společnosti, co se týče zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami zpracování údajů.

7.4. Je zakázáno, aby Společnost kopírovala informace o Uchazečích ze systému Alfred do jiných systémů nebo je používala k jiným účelům než pro potřebu přijímacího řízení na pracovní místo, o něž se Uchazeč přihlásil. Společnost bude s informacemi o Uchazeči nakládat s nejvyšší mírou zabezpečení a důvěrnosti a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

8. Práva a omezení

8.1. Společnost Alfréd Jobs je pořizovatelem Databáze a zachovává si veškerá práva pořizovatele databáze v souladu s ustanovením § 89 a násl. Autorského zákona.

8.2. Společnost je povinna poskytovat společnosti Alfréd Jobs pouze pravdivé, správné a úplné informace a zaregistrovat se výhradně pod svou obchodní firmou, s výhradou článku 4 těchto Podmínek.

8.3. Společnost se zavazuje komunikovat s Uživateli a společností Alfréd Jobs a obecně užívat systém Alfred eticky a v souladu s dobrými mravy. Systém Alfred nesmí být používán k šíření nenávisti a nezákonného nebo nevhodného obsahu. V pochybnostech může společnost Alfréd Jobs dle svého vlastního uvážení určit, zda je příslušný obsah nenávistný, nezákonný či nevhodný, a přijmout vhodná opatření.

8.4. Společnost není oprávněna:

 • 8.4.1. vyjímat či používat jakékoli části Databáze či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze (takzvaně „Screen Scraping“);
 • 8.4.2. jakkoli rozmnožovat software, na němž je systém Alfred založen, či pořídit jeho záložní kopii;
 • 8.4.3. šířit tento software;
 • 8.4.4. software vystavovat či sdělovat veřejnosti;
 • 8.4.5. software překládat, přizpůsobovat, upravovat či jakkoli jinak měnit;
 • 8.4.6. provádět zpětné inženýrství softwaru, dekompilovat ho, demontovat či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód softwaru;
 • 8.4.7. pokoušet se narušit bezpečnostní opatření softwaru nebo podnikat jiný druh útoku na software;
 • 8.4.8. pokoušet se získat přístup k jakékoli části systému Alfred, k níž jí společnost Alfréd Jobs neudělila výslovný přístup;
 • 8.4.9. přetěžovat systém Alfred automatizovaným užíváním;
 • 8.4.10. užívat systém Alfred jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jeho účelem; nebo
 • 8.4.11. porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Alfréd Jobs podle článku 11 těchto Podmínek.

8.5. Společnost je povinna upozornit společnost Alfréd Jobs na jakékoli bezpečnostní nedostatky, o nichž se Společnost při používání systému Alfred dozví.

8.6. Aby se předešlo narušení Profilu Společnosti v systému Alfred, je Společnost dále povinna:

 • 8.6.1. chránit veškerá používaná zařízení proti zneužití;
 • 8.6.2. nastavit bezpečné přihlašovací údaje;
 • 8.6.3. zabránit sdílení přihlašovacích údajů s třetími osobami;
 • 8.6.4. chránit tyto přihlašovací údaje; a
 • 8.6.5. zabránit zneužití těchto přihlašovacích údajů.

8.7. V případě závady v systému Alfred může Společnost kontaktovat společnost Alfréd Jobs prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích internetových stránkách. Společnost Alfréd Jobs nebo její pověřený zaměstnanec vyřídí stížnost bez zbytečného odkladu. Společnost bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnosti Alfréd Jobs může trvat přiměřeně dlouhou dobu, v závislosti na druhu služby, než závadu odborně zhodnotí.

8.8. Společnost žádá a zmocňuje společnost Alfréd Jobs, aby její jménem vyhledávala, vyjímala a používala všechny informace týkající se nabídek práce Společnosti umístněných v jiných databázích, včetně jakýchkoliv on-line databází, a umístila je do systému Alfred.

9. Důvěrnost informací

9.1. Důvěrnými informacemi smluvní strany se rozumí jakékoli materiální, neveřejné informace o softwaru, obchodní činnosti či výrobě této smluvní strany, které jsou sděleny či zpřístupněny druhé smluvní straně, přímo či nepřímo, jakýmikoli komunikačními prostředky či pozorováním v souvislosti se službami poskytovanými v souladu s těmito Podmínkami. Důvěrné informace zahrnují také osobní údaje zpracovávané v souladu s těmito Podmínkami.

9.2. Pro účely tohoto článku se označuje smluvní strana poskytující své důvěrné informace druhé straně jako „sdělující strana“ a smluvní strana, která obdržela důvěrné informace sdělující strany, se označuje jako „přijímající strana“.

9.3. Přijímající strana se zavazuje zachovat důvěrnost veškerých důvěrných informací sdělující strany a důvěrnost bezpečnostních opatření, jejichž sdělení neoprávněné osobě by mohlo ohrozit bezpečnost důvěrných informací sdělující strany. Dodržování povinnosti zachování důvěrnosti znamená nezveřejňovat a nesdělovat důvěrné informace sdělující strany jakýmkoli třetím osobám a užívat důvěrné informace sdělující strany výlučně za účelem nezbytným k naplnění spolupráce smluvních stran podle těchto Podmínek.

9.4. Za porušení povinnosti zachování důvěrnosti se nepovažuje sdělení nebo užívaní důvěrných informací sdělující strany: i) s předchozím písemným souhlasem sdělující strany; ii) na základě povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci; iii) pokud přijímající strana získala důvěrné informace z jiných zdrojů než od sdělující strany a nikoli porušením povinnosti zachování důvěrnosti; iv) poradci, auditorovi, právnímu zástupci nebo jinému partnerovi přijímající strany, pokud je tato osoba na základě smlouvy či ze zákona vázána povinností zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací alespoň stejně přísnou, jako je povinnost mlčenlivosti stanovená v tomto článku nebo v) pokud je to nezbytné pro účely spolupráce mezi smluvními stranami.

9.5. Bez ohledu na jakékoli ustanovení těchto Podmínek je přijímající strana oprávněna sdělit či použít důvěrné informace sdělující strany pouze v nejmenším nutném rozsahu. V případě výjimky podle bodu ii) článku 9.4. těchto Podmínek a s výhradou ustanovení článku 12.4. těchto Podmínek je přijímající strana povinna informovat sdělující stranu o takovém sdělení či použití bez zbytečného odkladu, není-li to v rozporu se zákonem.

10. Omezení odpovědnosti

10.1. Údaje o Uchazeči v systému Alfred pochází od samotného Uchazeče, a společnost Alfréd Jobs proto nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, úplnost nebo zákonnost těchto údajů. Společnost Alfréd Jobs také nenese žádnou odpovědnost za zákonnost, úplnost či pravdivost jiných údajů, které Společnost obdrží od Uchazeče, nebo komunikace mezi Společností a Uchazečem.

10.2. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za porušení práv pořizovatele jiných databázi, které použila na základě instrukce Společnosti dle odst. 8.8.

10.3. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za přijímací proces nebo výsledky, kterých může Společnost pomocí systému Alfred dosáhnout. Přijímací proces je výhradně odpovědností Společnosti a veškeré otázky týkající se přijímacího procesu budou adresovány Společnosti. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za hotové výdaje nebo jiné ztráty, které Společnosti případně vzniknou, pokud se Uchazeč rozhodne ukončit zaměstnání, upustí od pracovního pohovoru nebo nepřijme nabídku zaměstnání.

10.4. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za bezchybnost a včasnost oznámení ze systému Alfred a to, že Společnost všechna oznámení obdrží; společnost Alfréd Jobs se však vynasnaží dosáhnout úspěšného a včasného doručení veškerých oznámení.

10.5. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za obsah nabídek zaměstnání nabízených Společnostmi a za to, zda jsou v souladu se zákonem. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za chyby, nesprávné časové a/nebo jiné údaje uvedené Společností při vytváření nabídky zaměstnání.

10.6. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za obsah pracovních smluv a za to, aby nábor zaměstnance proběhl v souladu se zákonem, např. v souladu s pracovněprávními předpisy, předpisy o rovném zacházení a předpisy o zaměstnávání dětí a mladistvých.

10.7. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za žádné nepříjemnosti nebo škody, k nimž případně dojde v důsledku poruch či chyb v systému Alfred, jako je například mechanické selhání, technické selhání, selhání softwaru, aktualizace systému, porucha operačního systému, sítí či telekomunikačních systémů nebo z důvodu přerušení funkce systému Alfred v důsledku výpadků elektrické energie nebo přerušení či rušení telekomunikačních služeb.

10.8. Společnost poskytuje informace společnosti Alfréd Jobs, např. informace o Společnosti samotné a o volných pracovních místech, na vlastní odpovědnost. Společnost Alfréd Jobs neodpovídá za škody, k nimž případně dojde v důsledku toho, že třetí osoba získá informace o Společnosti ze systému Alfred prostřednictvím nezákonného přístupu, zejména hackerstvím. Společnost Alfréd Jobs dále nenese odpovědnost za způsob, jakým Uchazeč naloží s informacemi či údaji, které mu Společnost poskytne v průběhu přijímacího procesu.

10.9. Společnost poskytne informace o své platební kartě platební bráně pro potřeby úhrady ceny služeb systému Alfred a poskytovatel platební brány předá společnosti Alfréd Jobs jedinečný identifikátor informací o platební kartě (také označovaný jako „token“). Token může společnost Alfréd Jobs obdržet i od poskytovatele služby přímé platby z účtu Společnosti, jehož pomocí bude společnost Alfréd Jobs účtovat Společnosti cenu za užívání systému Alfred. Společnost Alfréd Jobs nemá přístup k informacím o platební kartě nebo bankovním účtu Společnosti a nenese odpovědnost za jakékoli narušení bezpečnosti údajů či únik informací o platební kartě nebo bankovním účtu Společnosti.

10.10. Společnost Alfréd Jobs nenese odpovědnost za události vyšší moci, které mohou způsobit nedostupnost služeb systému Alfred, jako například rozhodnutí vlády, přírodní pohromy, stávky (včetně plánovaných stávek) či výluky, vzpoury, nepokoje, sabotáž, terorismus a války nebo jiné obdobné události, kterým společnost Alfréd Jobs nemůže běžným způsobem zabránit a nad kterými nemá kontrolu.

10.11. V době selhání či odstávky systému Alfred může být systém pro Společnost dočasně nedostupný, aniž by tím Společnosti vznikl nárok na jakoukoli náhradu.

10.12. Společnost bere na vědomí a souhlasí s omezením odpovědnosti uvedeným v tomto článku.

10.13. Vznikne-li společnosti Alfréd Jobs jakákoli odpovědnost za újmu způsobenou společnosti, smluvní strany se dohodly a společnost výslovně přijímá, že společnost Alfréd Jobs nahradí újmu pouze do celkové výše 5 eur. Toto omezení se nevztahuje na smrt, újmu na zdraví čI úmyslně způsobené škody.

11. Práva duševního vlastnictví

11.1. Veškerý obsah systému Alfred a internetových stránek společnosti Alfréd Jobs, jako je jejich design, texty, grafika, obrázky, fotografie, informace, ochranné známky společnosti Alfréd Jobs (zejména známky „Alfréd Jobs“ a „Alfred“), ikony, počítačové programy, zdrojové kódy, Databáze a další předměty duševního vlastnictví, je ve výhradním vlastnictví společnosti Alfréd Jobs a/nebo jejích partnerů a propojených osob a je chráněn autorským právem a právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Neoprávněné užívání, včetně pořizování kopií, rozmnoženin a/nebo distribuce tohoto obsahu nebo jeho části, může být v rozporu se zákonem a je bez svolení společnosti Alfréd Jobs zakázáno. Přijetím těchto Podmínek a užitím systému Alfred společnost Alfréd Jobs neposkytuje Uživateli ani Společnosti licenci k jakémukoli užívání duševního vlastnictví, kromě licence v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohly tyto subjekty prostřednictvím systému Alfred nabízet pracovní místa, resp. ucházet se o ně, a spravovat žádosti a nabídky práce Uživatele a Společnosti.

12. Porušení podmínek

12.1. Pokud Společnost podstatným způsobem poruší tyto Podmínky a/nebo jakýmkoli způsobem zneužije systém Alfred, vyhrazuje si společnost Alfréd Jobs právo okamžitě a bez předchozího oznámení zablokovat přístup Společnosti k systému Alfred a dočasně či trvale uzamknout Profil Společnosti a/nebo smazat Profil Společnosti. Totéž platí v případě, že bude Společnost jednat v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

12.2. Podstatným porušením těchto Podmínek se rozumí zejména případy, pokud Společnost:

 • 12.2.1. je v prodlení s jakoukoli platbou, kterou je společnost Alfréd Jobs oprávněna účtovat na základě těchto Podmínek (zejména s platbou ceny) po dobu delší než 15 dnů;
 • 12.2.2. odešle či bude jinak sdílet informace, které představují porušení zákona, Podmínek, nebo by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst společnosti Alfréd Jobs;
 • 12.2.3. poruší své povinnosti stanovené v článku 7 nebo 8 těchto Podmínek;
 • 12.2.4. vytvoří Profil v systému Alfred na základě neoprávněné registrace, zejména registrace neexistující či smyšlené osoby nebo registrace s použitím informací třetí osoby bez jejího svolení nebo
 • 12.2.5. šíří pomocí systému Alfred nenávistný, nezákonný nebo nevhodný obsah.

12.3. Společnost Alfréd Jobs je oprávněna bez varování odstranit ze systému Alfred veškerá nenávistná prohlášení a protiprávní nebo nevhodný obsah.

12.4. Společnost Alfréd Jobs si vyhrazuje právo uvědomit příslušné úřady, pokud pojme podezření, že Společnost jedná protiprávně. Toto se nepovažuje za porušení povinnosti zachování důvěrnosti podle článku 9 těchto Podmínek a není třeba na tuto skutečnost Společnost jakkoli upozorňovat.

13. Změny podmínek

13.1. Společnost Alfréd Jobs je oprávněna měnit tyto Podmínky, zejména s ohledem na změny právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů nebo pracovního práva, technologický pokrok, rozsahu služeb systému Alfred nebo změny cen jejích dodavatelů, zejména co se týče rozsahu požadovaných údajů v Profilu, ceny služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami a platebních podmínek, poskytování licencí a/nebo práv duševního vlastnictví, přijímacího procesu nebo rozsahu služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami. Společnost Alfréd Jobs oznámí Společnosti změnu Podmínek na její e-mailovou adresu a/nebo oznámením v systému Alfred a zpřístupněním nových Podmínek na internetových stránkách společnosti Alfréd Jobs. Pokud Společnost změnu Podmínek neodmítne do 15 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení e-mailem nebo prostřednictvím systému Alfred, podle toho, které oznámení obdržela dříve, Společnost přijímá nové Podmínky. Pokud v uvedené lhůtě Společnost nové Podmínky odmítne, zakládá odmítnutí výpověď služeb systému Alfred v 15denní výpovědní době, během které platí poslední Podmínky odsouhlasené oběma smluvními stranami.

14. Ukončení služeb

14.1. Společnost má dle svého uvážení právo ukončit poskytování služeb systému Alfred písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů počínající dnem doručení výpovědi společnosti Alfréd Jobs na adresu uvedenou v sekci kontaktů na jejích internetových stránkách.

14.2. Společnost Alfréd Jobs má dle svého uvážení právo ukončit poskytování služeb s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů počínající dnem, kdy byla výpověď doručena Společnosti.

14.3. Při ukončení poskytování služeb systému Alfred z jakéhokoli důvodu je Společnost povinna uhradit společnosti Alfréd Jobs cenu za služby poskytnuté společností Alfréd Jobs před skončením.

14.4. Po ukončení poskytování služeb systému Alfred bude Společnosti zablokován přístup k Profilu Společnosti a veškeré její nabídky přestanou být pro Uživatele systému Alfred viditelné.

14.5. Ustanovení, jejichž účinek má trvat i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy. Zejména ustanovení článků 1, 2.3., 5.4., 8.1., 8.3., 8.4., 9, 10, 14.5., 16, 17 a 18 zůstávají účinná i po ukončení služeb systému Alfred a této smlouvy. Povinnost zachování důvěrnosti důvěrných informací poskytnutých a přijatých před ukončením služeb systému Alfred: i) pokud jsou tyto důvěrné informace obchodním tajemstvím, trvá, dokud nepřestanou být obchodním tajemstvím podle platných právních předpisů; ii) v případě ostatních důvěrných informací trvá po dobu 3 let od ukončení služeb systému Alfred a smlouvy.

15. Právní převod vlastnictví systému Alfred

15.1. Společnost Alfréd Jobs může převést vlastnictví k systému Alfred nebo jeho části spolu s údaji, které systém Alfred obsahuje, i bez souhlasu Společnosti. Totéž platí pro jakýkoli právní převod vlastnictví společnosti Alfréd Jobs. Převod vlastnictví ani žádný jiný právní převod systému Alfred nebo jeho části nemá vliv na platnost a účinnost Podmínek nebo smlouvy se Společností. Pokud dojde k právnímu převodu vlastnictví systému Alfred, má se za to, že veškeré odkazy na společnost Alfréd Jobs v těchto podmínkách odkazují na nového vlastníka systému Alfred.

16. Rozhodné právo a řešení sporů

16.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z užívání systému Alfred či v souvislosti s ním nebo těmito Podmínkami se řídí českým právem.

16.2. Veškeré spory vzniklé v důsledku těchto Podmínek a/nebo užívání systému Alfred či v souvislosti s nimi budou pravomocně rozhodnuty soudy České republiky, a to obecným soudem příslušným podle adresy sídla společnosti Alfréd Jobs.

17. Jazyk

17.1. Tyto Podmínky byly vyhotoveny v českém, anglickém a slovenském jazyce. Veškeré povinnosti společnosti Alfréd Jobs vůči Společnosti v souvislosti s těmito Podmínkami a užíváním systému Alfred budou plněny v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, dle výhradního uvážení společnosti Alfréd Jobs. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodné české znění.

18. Oznamování

18.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém, anglickém či slovenském jazyce, zejména elektronicky, prostřednictvím systému Alfred, e-mailu nebo kontaktních údajů dostupných v sekci kontaktů na internetových stránkách společnosti Alfréd Jobs nebo uvedených Společností v jejím Profilu.

18.2. Vyžaduje-li jakékoliv ujednání těchto Podmínek nebo ustanovení zákona od jednání písemnou formu, je tato forma dodržena, pokud společnost Alfréd Jobs jednání učiní na e-mailovou adresu Společnosti s prostým elektronickým podpisem nebo prostřednictvím systému Alfred.

19. Doba platnosti

19.1. Tyto Podmínky vydala společnost Alfréd Jobs a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.